Alapelveink,

küldetésnyilatkozatunk

és minõségpolitikánk

Alapelveink

1. Az óvodai nevelés alapja a gyermek megismerése, és a partnerközpontú együttmûködés.

2. A gyermeki személyiség játékban, játékos tevékenységekkel fejleszthetõ.

3. A személyiségfejlesztés alapvetõ feltétele a gyermekek biológiai-, fiziológiai szükségleteinek kielégítése, biztonságérzetük megteremtése.

4. Az óvodapedagógus nem törekszik az egyéni különbségek eltüntetésére, hanem tiszteletben tartja minden gyermek egyéniségét, érdeklõdését, segíti önkifejezését, személyiségének természetes fejlõdését.

5. Az óvoda nevelési feladatában az életkori szakaszolást tekintjük elõnyösnek, mert az azonos életkorú gyermekek fejlettségi mutatói - a sok azonosság mellett - igen eltérõek lehetnek, mert a gyermekek megismerése alapján az általános nevelési célokat, az egyéniségükhöz - fejlettségükhöz igazodó pedagógiai stratégia útján valósítjuk meg.

6. A gyermek természetes kíváncsisággal fordul természeti - társadalmi környezete felé, ezért aktív részvételét biztosítjuk a tapasztalatszerzõ, megismerõ folyamatokban.

7. Nem daraboljuk fel a valóságot tudományágak szerint, hanem engedjük, hogy természetes egységükben ismerkedjenek az óvodások a világ dolgaival.

8. Együttmûködésre törekszünk a gyermekekkel, az óvodapedagógus lehetõséget kínál, teremt, mindenekelõtt modellt nyújt különbözõ tevékenységekben, és a spontán kialakuló helyzetekben látja a fejlesztés feladatait.

9. Alapelvünk, hogy egyetlen gyermeket sem érhet hátrányos megkülönböztetés, különbségtétel sem pozitív, sem negatív irányban (kizárás, zaklatás, korlátozás, kedvezés).

 

 

Küldetésnyilatkozat

A mi óvodánkban a legfontosabb, hogy a gyermek jól érezze magát, szeressen óvodába járni.

A Micimackó Óvoda gyermekközpontú, ahol nevelési céljainkat, a családi nevelést folytatva óvó-védelmezõ burokban, de ugyanakkor az élet kihívásaira, konfliktusaira felkészítve valósítjuk meg homogén, életkor szerint kialakított csoportokban.

Elsõsorban a városban lakó, környezetünkbe tartozó 3-8 éves gyermekek minõségi nevelésével, sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztésével kívánjuk szolgálni a hozzánk beíratott gyermekeket és szüleiket.

Nevelõtestületünk a játék, a szabad játék elsõdlegessége mellett kiemelt feladatának tekinti az egészséges életmódra nevelést, a környezetvédelemre nevelést és a zenei nevelést.

Szolgáltatásaink:

  • hitre nevelés
  • játékos úszástanulás
  • játékos mozgáskoordináció fejlesztés
  • játékos némettaulás
  • modern tánc-tanítás
  • zeneóvoda

Hisszük és ígérjük, hogy közös nevelõmunkánk eredményeként a gyermekek a boldog óvodás gyermekévek után alkalmassá válnak az iskolai életmódra.

 

 

Intézményi Minõségpolitikai Nyilatkozat

Óvodánk hosszú távú mûködésének záloga a közösen kialakított nevelõtestületi szemlélet annak érdekében, hogy a nevelési célokat, feladatokat a szülõkkel együttmûködve, nevelõpartneri viszonyt kialakítva valósítsuk meg.

Büszkeségünk az OKAIM modell alapján mûködtetett, a legfontosabb partnereink képviselõibõl álló Védjegy Bizottság, amely tevékenységével a "partnerközpontú mûködés" folyamatos biztosítéka.

Nevelésünk gyermekközpontú, bizalmon alapul.

Elkötelezettek és nyitottak vagyunk a folyamatos fejlesztésre. Dolgozóink szívesen tanulnak - egymástól és másoktól - annak érdekében, hogy óvodánk mindennapi pedagógiai gyakorlatában jelen legyen a hatékonyság és az eredményesség.

Célunk a harmonikus személyiségfejlesztés.

Fontosnak tartjuk, hogy a mi óvodánkban minden gyermek és dolgozó jól érezze magát. Ezekhez lehetõségeinkhez mérten biztosítjuk és menedzseljük az erõforrásokat.